ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО
11 февруари 2021 г. - За 18-а поредна година на 9 февруари светът отбеляза Деня за безопасен интернет с мотото „Заедно за по-добър интернет“.
Учениците и учителите от ПГ "Атанас Дамянов" се включиха в инициативата, в часовете по информационни технологии и часа на класа се дискутираха въпроси свързани с киберсигурността, фейк новините и медийната грамотност.
Международния Ден за безопасен интернет. Започнал като инициатива на Европейския съюз, целта на този ден е да привлече вниманието към нуждата от адекватни мерки за защита на децата в дигиталното пространство

Мотото на Деня „Заедно за по-добър интернет“ изразява убеждението, че безопасността на децата онлайн зависи от усилията на всички – държавните институции, ИТ бизнеса, образователната система, родителите и гражданското общество.

                 Повече за инициативите може да прочетете на официалния сайт на Българският Център за безопасен интернет https://www.safenet.bg/bg/ 

******

Новина от 10.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Право на стипендия съгласно чл.4,ал.1 от ПОСТАНОНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017 г. имат учениците, които са завършили основно образование и отговорят на едно от следните условия за получаване на такава:

1.     за постигнати високи образователните резултати - отличен успех;

2.     за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - ученици с месечен доход на член от семейството под 610 лв. (установената за страната минимална работна заплата);

3.     за подпомагане на ученици с трайни увреждания - ученикът е със специални образователни потребности независимо от степента на инвалидност;

4.     за ученици без родители – сираци и полусираци.

 

Стипендията се отпуска, след решение на Педагогическия съвет, при подадено заявление- декларация - по образец. Формуляр на заявление-декларация може да поискате от класния си ръководител.

Заявленията-декларации и списъка за всички видове стипендии, придружени от необходимите документи се подават от класните ръководители в канцеларията на училището в срок до 23.02.2021 г.

Учениците, с един починал родител, представят /еднократно/ копие от смъртния акт на починалия родител и копие от акта си за раждане /за тези с един родител/.

Учениците, които подават заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането поради ниски доходи на семейството и успех от 3.50 - 5.49 подават всички необходими документи посочени в декларацията /Приложение към § 3/. Доходите на семейството, включват компенсациите, получени през периода на предходните 6 месеца, включително и доходите получени от учениците, ако са работили по трудово правоотношение през посочения период /м. август 2020 г. - м. януари 2021 г./.

!!!!!! ВАЖНО


1.     Към заявление-декларацията е необходимо да се приложат и копия на личните карти или акт за раждане  на учениците.

2.     Служебна бележка за получени доходи от трудови правоотношения, издадена от предприятието, в което работи родителя.

3.     Удостоверение за получени помощи и детски надбавки от Агенция Социално подпомагане.

4.     Ако родителите са безработни – служебна бележка от Дирекция Бюро по труда.

5.     Ако родителите са безработни, но не са регистрирани в Дирекция Бюрото по труда прилагат декларация по образец, нотариално заверена от кмета на населеното място.

6.     Средният доход на член от семейството за учениците, кандидатстващи за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. НЕ трябва да надвишава 610.00 лв. на член от семейството. 


извадка от:

ПРАВИЛА

 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В ПГ „АТАНАС ДАМЯНОВ“ гр. Николаево

за учебната 2020 / 2021 година

 

 

I.                   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се на гимназията средства за стипендии по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците от гимназията за различните видове стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.

(2) Настоящите правила имат за цел:

1. да регламентират условията и реда за получаване на стипендии на ученици от гимназията

2. да създадат условия за подпомагане на ученици от ПГ, които имат трайни увреждания или са без родители, или чиито семейства са в затруднено икономическо положение;

3. да поощрят учениците от гимназията, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

 

 

II.                КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 3. (1) До класиране се допускат всички ученици, които:

Ø  се обучават в дневна или индивидуална форма на обучение;

Ø  които нямат наложени наказания от ПС;

Ø  които представят заявление-декларация по образец от училището и останалите одобрени документи до 20 число на първия от месеците след началото на учебната (срок) и на всеки текущ месец (за еднократната и целева стипендия).

Ø  Имат среден успех минимум 3,50 за предходната година/ 1 учебен срок на текущата година.

 (2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложено наказание „Забележка“ с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието или за месеца през който е наложена санкцията.

3. при срочна оценка „Слаб“ за първи учебен срок дори по един учебен предмет.

3. Предалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия и дължат връщане на получените суми. Същите носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


*****

Ученици, както всяка година и тази ще проведем традиционния за училището конкурс осмомартенска картичка.
За  всички ще има надради-изненади!
Новини

          

                                             

                                     Новина от 03.02.2021 г.


ДНЕВЕН РЕЖИМ

За периода от 04.02 до 17.03.2021 г.

 

час

Присъствено

 

час

Дистанционно обучение ОРЕС

1

8,00:8,40

 

1

8,00:8,40

2

8,50:9,30

 

2

8,50:9,30

3

9,40:10,20

 

3

9,40:10,20

 

Голямо междучасие

4

10,40:11,20

 

4

10,40:11,20

5

11,30:12,10

 

5

11,30:12,10

6

12,20:13,00

 

6

12,20:13,00

7

13,10:13,50

 

7

13,10:13,50

8

14,00:14,40

 

8

14,00:14,40

9

14,50:15,30

 

9

14,50:15,30

10

15,40:16,20

 

10

15,40:16,20


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg