ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

Бюджет на училището

Бюджет за 2020 година

Информация за изпълнението на делигирания бюджет на 
ПГ "Атанас Дамянов" към 31.03.2020 г.
№ по ред име на параграф параграф отчет за първото тримесечие
1 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 100 82711
2 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 101 82711
3 Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения 200 19060
4 Платени суми от СБКО, облекло, транспорт 205 19060
5 Други обезщетения от КТ 208 0
6 Задължителни осигурителни вноски от работодател 500 18824
7 Задължителни ЗО от работодател 551 10169
8 Задължителни УПФ от работодател 552 2728
9 Допълнително задължително осигуряване 560 4124
10 Задължително осигуряване 580 1803
11 Издръжка 1000 31900
12 Храна 1011 0
13 Инвентар и облекло 1013 0
14 Учебна литература и бибилиотечни материали 1014 0
15 Материали 1015 3941
16 Вода, горива и ел. енергия 1016 3101
17 Разходи за външни услуги 1020 8111
19 Текущ ремонт 1030 16473
19 Командировки в страната 1051 274
20 Застраховки 1062 0
21 Платени общ. данъци и такси 1900 556
22 Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции 1981 556
23 Стипендии 4000 2538
24 Придобиване на ДМА 5203 0
  Всичко за дейност:   155589
Директор:
(П. Петков)

Бюджет за 2019 година

БЮДЖЕТ ЗА 2019 година
на ПГ "Атанас дамянов" гр. Николаево
0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 12000 3000 3000 3000 3000
Резерв   12000 3000 3000 3000 3000
             
0100 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.договор 345700 86425 86425 86425 86425
0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.договор 345700 86425 86425 86425 86425
0200 Други възнаграждения и плащания на персонала 33995 13995 8750 2500 8750
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2290 2290 0 0 0
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала 28400 11705 7000 2000 7695
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения 3305 0 1750 500 1055
0500 задължителни осигурителни вноски от работодателя 66200 16550 16550 16550 16550
0551 осигурителни вноски от работодателя за ДОО 40000 10000 10000 10000 10000
0552 осигурителни вноски от работодателя за УПФ 12000 3000 3000 3000 3000
0560 здравноосигурителни вноски от работодатиля 14200 3550 3550 3550 3550
1000 издръжка 190040 102350 39460 16000 32230
1011 храна 1000 500 250 0 250
1013 постелен инвентар и облекло 4480 4480 0 0 0
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги 9450 8570 400 0 480
1015 материали 31410 15400 6010 3500 6500
1016 вода, горива и енергия 38800 20800 10000 3000 5000
1020 разходи за външни услуги 40400 20400 8500 3000 8500
1030 текущ ремонт 62100 31100 13800 6200 11000
1051 командировки в страната 2400 1100 500 300 500
1900 платени данъци, такси и административни санкции 1426 1426 0 0 0
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви 1426 1426 0 0 0
4000 стипендии 24156 9400 6800 1156 6800
разходи   673517 233146 160985 125631 153755

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие

Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнението на делигирания бюджет на 
ПГ "Атанас Дамянов" към 30.06.2019 г.
№ по ред име на параграф параграф отчет за второто тримесечие
1 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 100 144181
2 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 101 144181
3 Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения 200 16168
4 Платени суми от СБКО, облекло, транспорт 205 16168
5 Други обезщетения от КТ 208 0
6 Задължителни осигурителни вноски от работодател 500 33162
7 Задължителни ЗО от работодател 551 18347
8 Задължителни УПФ от работодател 552 5095
9 Допълнително задължително осигуряване 560 7181
10 Задължително осигуряване 580 2539
11 Издръжка 1000 36450
12 Храна 1011 89
13 Инвентар и облекло 1013 0
14 Учебна литература и бибилиотечни материали 1014 186
15 Материали 1015 5797
16 Вода, горива и ел. енергия 1016 3570
17 Разходи за външни услуги 1020 24862
19 Текущ ремонт 1030 0
19 Командировки в страната 1051 1923
20 Застраховки 1062 23
21 Платени общ. данъци и такси 1900 359
22 Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции 1981 359
23 Стипендии 4000 6936
24 Придобиване на ДМА 5203 1710
  Всичко за дейност:   238966
Директор:
(П. Петков)

Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019 годинаа

Информация за изпълнението на делигирания бюджет на 
ПГ "Атанас Дамянов" към 30.09.2019 г.
№ по ред име на параграф параграф отчет за третото тримесечие
1 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 100 230339
2 Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения 101 230339
3 Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения 200 21719
4 Платени суми от СБКО, облекло, транспорт 205 21447
5 Други обезщетения от КТ 208 272
6 Задължителни осигурителни вноски от работодател 500 52760
7 Задължителни ЗО от работодател 551 29097
8 Задължителни УПФ от работодател 552 8106
9 Допълнително задължително осигуряване 560 11427
10 Задължително осигуряване 580 4130
11 Издръжка 1000 157693
12 Храна 1011 154
13 Инвентар и облекло 1013 0
14 Учебна литература и бибилиотечни материали 1014 462
15 Материали 1015 18030
16 Вода, горива и ел. енергия 1016 7760
17 Разходи за външни услуги 1020 31559
19 Текущ ремонт 1030 97343
19 Командировки в страната 1051 2362
20 Застраховки 1062 23
21 Платени общ. данъци и такси 1900 359
22 Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции 1981 359
23 Стипендии 4000 8244
24 Придобиване на ДМА 5203 4163
  Всичко за дейност:   475277
Директор:
(П. Петков)
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg