ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

Декларация от родител за информирано съгласие за публикуване на снимки

Заявление за спортни дейности

Преместване и приемане на ученици

Издаване на удостоверение за завършено училище

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложения на професионална квалификация и Свидетелства

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg